Reklamacje i zwroty

1. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

1.2. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

1.3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

1.4. Sklep udziela odrębną gwarancję na sprzedawane produkty na okres 6 miesięcy.

1.5. Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres:
WEDD Weronika Dauer
Ul. Reymonta 3a
62-050 Mosina
Z dopiskiem: Reklamacja

1.6. Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz pismo zawierające dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nazwę przedmiotu, numer zamówienia, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.

1.7.W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

1.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, za które sklep nie ponosi odpowiedzialności, w tym uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych, a trakcie użytkowania – w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania, wygięcia, sklep skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach naprawy.